Польские законы о иностранцах
Польша.ру > Проживание и бизнес в Польше > Законы об иностранцах  

 
    13 июня 2003 года принят новый закон об иностранцах (см. ниже)

    Вы можете также скачать тексты некоторых законов в формате RTF
 
Основной закон
 
    Закон об иностранцах (старый) - основополагающий закон, содержащий сведения о въезде и выезде, пребывании в стране, получении виз, приглашений и вида на жительство. Текст закона на русском языке.
 
    Что несут изменения в законе 200 года - краткий обзор.
 
    Изменения к закону о иностранцах. От 1 июня 2000 года (на польском языке)

    Скачать Новый текст закона об иностранцах от 13 июня 2003 года - на польском языке (RTF-файл)


 
Ниже приводятся полные тексты других польских законов (на польском языке), касающиеся иностранцев.
 
   Денежные средства для въезда в Польшу
   w sprawie okreslenia wielkosci srodkow niezbednych do pokrycia kosztow wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemcow przekraczajacych granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegolowych zasad dokumentowania ich posiadania
 
    Таможенный контроль
    w sprawie warunkow wykonywania czynnosci kontroli celnej
 
   Освобождение от таможенной пошлины
    w sprawie trybu, warunkow, okresu zwolnienia od cla, norm ilosciowych oraz dokumentow wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cla rzeczy stanowiacych mienie niektorych osob fizycznych
 
 
    Документы в делах иностранцев
    w sprawie szczegolowych zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow
 
   Разрешение на работу
    w sprawie szczegolowych zasad i trybu wydawania zezwolen i zgod na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemcow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
   Принятие на работу без получения разрешения
    w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez koniecznosci uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy
 
   Подоходный налог на иностранцев
    w sprawie podatku dochodowego od niektorych rodzajow dochodow zagranicznych osob fizycznych i osob prawnych majacych miejsce zamieszkania lub siedzibe za granica
 
 
   Обучение в высших военных школах
    w sprawie zasad i trybu odbywania studiow w wyzszych szkolach wojskowych przez obywateli panstw obcych
 
 
   Помощь репатриантам
    w sprawie pomocy dla osob przybylych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej
 
   Статус репатрианта
    w sprawie wysokosci, trybu i szczegolowych zasad przyznawania i wstrzymywania swiadczeс dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy
 
   Лагеря для репатриантов
    w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac osrodki dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, oraz regulaminu pobytu w tych osrodkach
 
 
   Лагеря для выдворяемых
    w sprawie okreslenia warunkow, jakim powinny odpowiadac strzezone osrodki dla cudzoziemcow i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych osrodkach i aresztach
 

Реклама:
 Рейтинг@Mail.ru